Garuda

Sri Hanuman

Sri Devi Kalayana Venkateshwara Bhu Devi

Maha Lakshmi

Lord Sri Venkateshwara (Balaji)

Dwajastambam and Bali Peetam

Jaya and Vijaya

​Dwarapalakas

Shanka Namam Chakra Raja Gopuram

Lord Shiva Sri Durga

Rama Devi Sri Satyanarayana

Mooshika

Datthathreya and Sai Baba

About Deities

Ayyappa

Lord Sri Ganapathi

Vidya Ganapathi Gnana Saraswathi 

Sri Maha Lakshmi Temple of Atlanta 

Sita Sri Rama Lakshmana

Hanuman

Goddess Sri Maha Lakshmi

Valli Subramanya Devasena

Navagraha

Nagendra

Radha Sri Krishna

Vishwaksena Sudharshana-Narasimha