Sita Sri Rama Lakshmana

Hanuman

Navagraha

Sri Devi Venkateshwara Bhu Devi

Maha Lakshmi

Lord Shiva Sri Durga

About Deities

Lord Sri Ganapathi

Sri Maha Lakshmi Temple of Atlanta 

Vidya Ganapathi Gnana Saraswathi 

Nagendra

Radha Sri Krishna

Vishwaksena Sudharshana-Narasimha

Valli Subramanya Devasena

Goddess Sri Maha Lakshmi

Sri Hanuman

Lord Sri Venkateshwara (Balaji)

Rama Devi Sri Satyanarayana