Sri Maha Lakshmi Temple of Atlanta 

Vidya Ganapathi Gnana Saraswathi 

Nagendra

Valli Subramanya Devasena

Navagraha

Sri Devi Venkateshwara Bhu Devi

Maha Lakshmi

Lord Shiva Sri Durga

Lord Sri Ganapathi

Sita Sri Rama Lakshmana

Hanuman

Goddess Sri Maha Lakshmi

Lord Sri Venkateshwara (Balaji)

Rama Devi Sri Satyanarayana

About Deities

Radha Sri Krishna

Vishwaksena Sudharshana-Narasimha

Sri Hanuman