Sri Maha Lakshmi Temple of Atlanta 

Vidya Ganapathi Gnana Saraswathi 

Nagendra

Radha Sri Krishna

Vishwaksena Sudharshana-Narasimha

Sita Sri Rama Lakshmana

Hanuman

Navagraha

Goddess Sri Maha Lakshmi

Garuda

Sri Hanuman

Dwajastambam and Bali Peetam

Rama Devi Sri Satyanarayana

Mooshika

Ayyappa

Lord Sri Ganapathi

Valli Subramanya Devasena

Sri Devi Kalayana Venkateshwara Bhu Devi

Maha Lakshmi

Lord Sri Venkateshwara (Balaji)

Jaya and Vijaya

​Dwarapalakas

Shanka Namam Chakra Raja Gopuram

Lord Shiva Sri Durga

Datthathreya and Sai Baba

About Deities