Radha Sri Krishna

Vishwaksena Sudharshana-Narasimha

Sri Devi Kalayana Venkateshwara Bhu Devi

Maha Lakshmi

Mooshika

Sri Maha Lakshmi Temple of Atlanta 

Dwajastambam and Bali Peetam

Jaya and Vijaya

​Dwarapalakas

Sita Sri Rama Lakshmana

Hanuman

Rama Devi Sri Satyanarayana

Garuda

Sri Hanuman

Valli Subramanya Devasena

Lord Shiva Sri Durga

Lord Sri Ganapathi

Vidya Ganapathi Gnana Saraswathi 

Nagendra

Goddess Sri Maha Lakshmi

Shanka Namam Chakra Raja Gopuram

About Deities

Navagraha

Lord Sri Venkateshwara (Balaji)

Datthathreya and Sai Baba

Ayyappa